Regulamin

Regulamin świadczenia przez serwis www.matakata.pl Definicje
 • Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.matakata.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.matakata.pl na rzecz Użytkowników.
 • Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługodawca to Katarzyna Kata, reprezentująca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wiktor Łoś, ul. Świętego Czesława 4a/13 w Poznaniu, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5581819909, REGON: 363169568, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 • Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim i za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url http://www.matakata.pl/ Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 • Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. tel: 884 996 825, e-mail: kasiakata@matakata.pl
 • Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

§1 Ogólne warunki umowne

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu www.matakata.pl/regulamin 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu. 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych. 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy. 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania. Rejestracja i Subskrypcja

 1.  W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 4. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 6. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi: 1) Newsletter,
2) Blog.
 1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez formularz. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji poprzez mailowe powiadomienie o tym Usługodawcy.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa, treści na stronie oraz wpisy na blogu stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług jest ograniczona do wartości uiszczonej przez Użytkownika należności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 1) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, 2) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi, 3) korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, 4) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Osobom, których dane zostały przez Usługodawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Załączniku 1 „Polityka Ochrony Prywatności”
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 10.  Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
Regulamin zajęć grupowych oraz sesji indywidualnych z Matakata – Psycholożka na macie:
 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Matakata – Psycholożki na macie podczas zajęć prowadzonych przez Panią Katarzynę Kata, reprezentującą działalność gospodarczą pod firmą Wiktor Łoś, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (dalej: „Wiktor Łoś”).
 2. Matakata – Psycholożka na macie świadczy usługi z zakresu aktywności fizycznej, konsultacji oraz warsztatów psychologicznych dla dorosłych.
 3. Z usług Matakata – Psycholożka na macie mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.
 5. Matakata – Psycholożka na macie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na zajęcia lub sesje indywidualne bez podania przyczyny.
 6. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Matakata – Psycholożka na macie zostaje zawarta z chwilą akceptacji Formularza Aplikacyjnego oraz Regulaminu (pisemnie w studio lub na stronie www w momencie wyssania formularza zgłoszeniowego), jednak nie wcześniej niż po dokonaniu płatności należnych za usługi.
 7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na warunkach określonych w Formularzu Aplikacyjnym oraz Regulaminie.
ZASADY WYKONYWANIA USŁUG
 1. Klienci korzystający z usług Matakata – Psycholożka na macie są zobowiązani do zakupienia wstępu jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.matakata.pl w zakładce cennik.
 2. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 3. Karnety z określoną liczbą wejść są ważne 30 dni od daty zakupu.
 4. Karnet jest wydawany w formie karty elektronicznej lub papierowego karnetu.
 5. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.
 6. Klient, który posiada wykupiony Karnet lub wstęp jednorazowy może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach, jeżeli dokonał rezerwacji zajęć lub pomimo braku rezerwacji, jeżeli liczba uczestników na zajęciach nie jest kompletna. O dopuszczeniu do udziału w zajęciach decyduje instruktor.
 7. Rezerwacja zajęć odbywa się poprzez Strefę Klienta dostępną ze strony www.matakata.pl.
 8. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z grafikiem zamieszonym na stronie internetowej www.matakata.pl.
 9. Karnet na cztery wejścia i osiem wejść uprawnia do określonej liczby wejść w ciągu 30 dni od dnia pierwszego wejścia, tj. odpowiednio do czterech albo ośmiu wejść. Wejście na zajęcia niewykorzystane w danym okresie przepada bez prawa zwrotu płatności.
 10. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Klienta, poprzez co najmniej jeden z następujących sposobów: drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.matakata.pl oraz fanpage’u FB: Matakata – Psycholożka na macie i grupie prywatnej „Joguję z Kasią Kata”.
 11. Matakata – Psycholożka na macie organizuje wydarzenia i promocje uprawniające do uczestnictwa w zajęciach na preferencyjnych warunkach według zasad ustalanych każdorazowo przez Matakata – Psycholożka na macie. O ile nic innego nie wynika z zasad ogłoszonych wydarzeń i promocji zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.
 12. Formularz aplikacyjny Klient wysyła przed pierwszą wizytą u Matakata – Psycholoka na macie niezależnie od tego czy korzysta z karnetu czasowego, płatnego wstępu jednorazowego, bezpłatnego wstępu jednorazowego. Wszelkie dane i oświadczenia Klienta zachowują aktualność po wykorzystaniu karnetu czasowego, płatnego wstępu jednorazowego, bezpłatnego wstępu jednorazowego, aż do czasu ich odwołania. Poprzez zakup kolejnego wstępu jednorazowego, karnetu czasowego, korzystanie z bezpłatnego wstępu jednorazowego Klient potwierdza zgodność danych i oświadczeń zawartych w Formularzu aplikacyjnym oraz zapoznanie się z Regulaminem podpisanych podczas pierwszej wizyty. Przy zakupie Karnetu lub wstępu jednorazowego Klient ma możliwość otrzymania dowodu wpłaty (KP) lub faktury VAT.
 13. Matakata – Psycholożka na macie ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym w następujących wypadkach: a) jeżeli kontynuacja umowy przez Klienta może zaszkodzić istotnym interesom studia i prowadzącej, jej wizerunkowi lub prowadzonej przez Wiktor Łoś działalności, w szczególności z powodu zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wandalizmu lub innych niezastrzeżonych powyżej działań lub zachowań narażających na szkodę Matakata – Psycholożka na macie, b) Klient narusza warunki obowiązującego Regulaminu lub Formularza aplikacyjnego.
ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ I SESJI W STUDIO
 1. Na terenie STUDIA obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 2. W STUDIU obowiązuje chodzenie boso lub w skarpetkach.
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
 4. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym.
 5. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorki.
 6. Klient zobowiązany jest do użytkowania pomieszczeń STUDIA, sprzętu i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Klient zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pomieszczeniach STUDIA. Po zakończonych zajęciach Klient ma obowiązek odłożyć sprzęt na właściwe miejsce.
 8. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybywania na zajęcia. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa mogą nie być dopuszczeni do udziału w zajęciach.
 9. Klient korzystający po raz pierwszy z zajęć i sesji Matakata – Psycholożka na macie jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora.
 10. Przed zajęciami należy obowiązkowo okazać prowadzącej Karnet upoważniający do korzystania z usług Matakata – Psycholożka na macie lub ewentualnie dokonać opłaty po zajęciach/sesji indywidualnej.
 11. Obsługa STUDIA w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do STUDIA.
 12. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora przed zajęciami.
 13. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu obsłudze STUDIA.
 14. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu budynku, w którym znajduje się STUDIO.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Matakata – Psycholożka na macie ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w wypadku naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność Matakata – Psycholożka na macie ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy świadczenie usług oraz szkód typowych w przypadku tego rodzaju umów.
 2. Matakata – Psycholożka na macie nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia, choroby, jakich doznał Klient wskutek korzystania z usług, urządzeń oraz sprzętu w którym prowadzone są zajęcia, w szczególności, jeżeli były one następstwem przeciwwskazań zdrowotnych, wcześniej nabytych chorób, nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń, nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki, braku skupienia i zaangażowania w zajęcia oraz innych naruszeń i zaniedbań Klienta.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zwolnienie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez Matakata – Psycholożka na macie.
 4. Matakata – Psycholożka na macie nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, zagubione, utracone lub ukradzione na terenie STUDIA.
 5. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu i wyposażenia będącego następstwem jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.
 6. Klient odpowiada za wszelkie świadome działania na szkodę Matakata – Psycholożka na macie w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek Matakata – Psycholożka na macie.
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz ich przedstawicieli ustawowych jest Pani Katarzyna Kata, reprezentująca działalność gospodarczą pod firmą Wiktor Łoś, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy o świadczenie usług.
 3. Klientowi oraz przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu w treści jego danych oraz ich poprawiania i uaktualniania.
 4. W zależności od dobrowolnie udzielonej przez uczestnika zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Matakata – Psycholożka na macie lub inne osoby działające na zlecenie Matakata – Psycholożka na macie wizerunku Klienta utrwalonego w związku z korzystaniem przez Klienta z usług Matakata – Psycholożka na macie, w tym także za pomocą kamer monitoringu lub w związku z udziałem w imprezach organizowanych przez Matakata – Psycholożka na macie, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Klient oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie narusza jego dóbr osobistych ani innych praw. Klient w każdym czasie może żądać zaprzestania wykorzystywania jego wizerunku w tym usunięcia zdjęć, na których się znajduje. Klient oświadcza, iż jest świadom, brzmienia art. 81 ust 2. Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/09/2018
 2. Matakata – Psycholożka na macie zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia i grafiku zajęć. Matakata – Psycholożka na macie zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dane zajęcia zgłosi się mniej niż 5 osób. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje prowadząca zajęcia Katarzyna Kata.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.matakata.pl, lub/i w ogólnodostępnym miejscu w STUDIU.
 5. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: kasiakata@matakata.pl
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Załącznik I Polityka „Cookies” 1. Serwis, w celu poprawy jakości działania strony i wygody Użytkowników, używa mechanizmu plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”. Ciasteczka te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ 2. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:
 1. cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
 2. cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
 3. cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.
3. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
 1. niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
 2. funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
 3. wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
 4. reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;
 5. analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.
4. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę. 5. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki:
 1. w przeglądarce Chrome
 2. w przeglądarce Firefox
 3. w przeglądarce Internet Explorer
 4. w przeglądarce Opera
 5. w przeglądarce Safari
 6. w przeglądarce Microsoft Edge
6. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki. 7. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.
mandala-color-circle mandala-color